საადვოკატო მუშაობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე იურისტი თეიმურაზ ქორიძე და მისი გუნდი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე.

 

ჩვენ ვმუშაობთ ინდივიდუალურ საქმეებზეც და გვაქვს გრძელვადიან კორპორატიული შეთავაზებები თქვენზე მორგებული პირობებით.

1

იურიდიული, მომსახურება, მომსახურეობა, ადვოკატი, ადვოკატურა, ადვოკატს, ადვოკატის, სასამართლო, მოსამართლე, სასამართლოში, სასამართლოს, მიმართვა, მივმართო, განქორწინება, განქორწინების, ქონება, ქონების, რეგისტრაცია, დავარეგისტრირო, დავირეგისტრირო, გაყოფა, სახლი, ბინა, მიწა, მიწის, ბინის, სახლის, სესხი, სესხის, გადაცილება, კანონი, კანონის, კანონს, სამართალი, სამართლიანობა, ბინადრობა, უფლება, ცხოვრება, ძალადობა, უფლებები, გაკოტრება, დავა, ბავშვი, საცხოვრებელი, სარჩელი, შესაგებელი, შეგებებული. აპელაცია, კასაცია, გასაჩივრება, საჩივარი, საჩივრის, ჯარიმა, ჯარიმის, პატრული, პოლიცია, პატრულმა, პოლიციამ, ავარია, ავტოსაგზაო, კონსულტაცია, კონსულტაციის, სამსახური, გამომაგდეს, გამათავისუფლეს, გათავისუფლება, განთავისუფლება, გამანთავისუფლეს,განაცდური, კომპენსაცია, კომპენსაციის, განაცდურის, ანაზღაურება, ანაზღაურების, ზიანი, ზიანის, Law, Lawyer, юрист, iuridiuli, momsaxureba, momsaxureoba, advokati, advokatura, advokats, advokatis, sasamartlo, mosamartle, sasamartloshi, sasamartlos, mimartva, mivmarto, ganqorwineba, ganqorwinebis, qoneba, qonebis, registracia, davaregistriro, daviregistriro, gayofa, saxli, bina, miwa, miwis, binis, saxlis, sesxi, sesxis, gadacileba, kanoni, kanonis, kanons, samarTali, samarTlianoba, binadroba, ufleba, cxovreba, dzaladoba, uflebebi, gakotreba, dava, bavshvi, sacxovrebeli, sarcheli, Sesagebeli, Segebebuli. apelacia, kasacia, gasachivreba, sachivari, sachivris, jarima, jarimis, patruli, policia, patrulma, policiam, avaria, avtosagzao, konsultacia, konsultaciis, samsaxuri, gamomagdes, gamatavisufles, gatavisufleba, gantavisufleba, gamantavisufles,ganacduri, kompensacia, kompensaciis, ganacduris, anazRaureba, anazgaurebis, ziani, zianis,